Zapiski Pacera

Οἶδα οὐδὲν εἰδώς
Massey travaille

O mnie

Jestem trenerem i rzecznikiem prasowym. Specjalizuję się w szkoleniach z zakresu dziennikarstwa, kontaktów z mediami i Public Relations. Szkolenia prowadzę także w zakresie efektywnego wykorzystania technologii informatycznych w instytucjach oświatowych.

Byłem dziennikarzem i wydawcą. Pierw­sze do­świad­cze­nia za­wo­dowe zdo­by­łem w ślą­skiej pra­sie. Peł­ni­łem funk­cje se­kreta­rza re­dak­cji i re­dak­tora na­czel­nego w pi­smach lo­kal­nych oraz se­kreta­rza re­dak­cji od­dzia­łu „Try­bu­ny Ślą­skiej” – naj­więk­szej ów­cze­snej re­gio­nal­nej ga­ze­ty co­dzien­nej w Pol­sce.

W 1997 roku pra­co­wałem za­ło­że­nia pro­gra­mowe i zor­ga­ni­zowałem re­dak­cję mie­sięcz­nika „Nowy Prze­mysł”, któ­re­go re­dak­to­rem na­czel­nym byłem do 2001 roku. Je­stem au­to­rem setek ar­ty­ku­łów o cha­rak­te­rze pu­bli­cy­stycz­nym, in­for­ma­cyj­nym i fe­lieto­nowym oraz wy­wia­dów z wy­bit­nymi po­sta­ciami pol­skiej po­li­ty­ki na te­ma­ty go­spodar­cze (m.in. z Mar­kiem Bo­row­skim, Ma­cie­jem Pła­żyń­skim, Da­nu­tą Hübner, Ry­szar­dem Bu­ga­jem, Da­riu­szem Ro­sa­tim, Wie­sła­wem Kacz­mar­kiem, Lesz­kiem Bal­ce­ro­wi­czem, Ta­de­uszem Sy­ryj­czykiem, Zbi­gnie­wem Re­li­gą, Wło­dzi­mie­rzem Ci­mo­sze­wiczem, Ka­zi­mie­rzem Kut­zem i Alek­san­drem Kwa­śniew­skim). Opra­co­wałem kon­cep­cje pro­gramowe i zmia­ny za­war­to­ści w – prze­kształ­canych przez wy­daw­ców – mie­sięcz­nikach „In­te­gra­cja Eu­ro­pej­ska” i „Go­spodar­ka Ślą­ska”.

Od­by­łem kurs „Psy­cho­logicz­ne a­spek­ty pro­ce­su sprze­da­ży” w Pol­sko-Ame­ry­kań­skim Ośrod­ku Do­radz­twa Bi­zne­so­wego w Biel­sku-Bia­łej, a także szko­le­nie – pro­wa­dzone przez redaktora Edwar­da Misz­cza­ka i Ja­nu­sza Cie­lisza­ka – pn. „Pre­zen­ta­cja w te­lewi­zji i in­nych me­diach” w Mię­dzy­na­ro­dowym Stu­dium Te­lewi­zyj­nym w Kra­ko­wie. Ukończyłem kurs trenerski prowadzony przez Dorotę Gdowską i Bruna Żółtowskiego. A także szkołę trenerów Iwa Konopka.

W la­tach 1997 – 2012 pro­wa­dzi­łem dzia­łal­ność go­spodar­czą w za­kre­sie Pu­blic Re­la­tions i badań ryn­ko­wych. Od roku 2012 pra­cu­ję na rzecz Pacer Media Sp. z o. o. w Gli­wicach. Od roku 2009 jestem rzecznikiem prasowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Inte­re­suję się histo­rią i pre­hi­sto­rią, języ­ko­znaw­stwem histo­rycz­nym, astro­fi­zyką i an­tro­po­ge­nezą. Słu­cham muzyki kla­sycz­nej i ludo­wej (prócz tyrol­skiej), jazzu, fado oraz wsze­la­kich dźwię­ków skła­da­nych przez świa­do­mych twórców.

Filmów ulubionych mam wiele. Ale za całą kinematografię wystarczy Zwierciadło Andrieja Tar­kow­skie­go.

O tej stronie

To jest prywatna witryna Ryszarda Pacera. Kilka informacji o tym kim jestem, znaleźć można w zakładce niebanalnie nazwanej O mnie. Z kolei w zakładce Teksty znaleźć można także to co zapowiada.

Wpisy mające datę wcześniejszą niż 22 września 2012 roku, to artykuły mojego autorstwa opublikowane w różnych gazetach i… ;-) czasopismach.

Tytuły wydawnictw, w których artykuły były pierwotnie publikowane, podane są na końcu tekstów. Ilustrowane są oryginalnymi zdjęciami i ilustracjami, o ile było to możliwe, a ich autorzy zgodzili się na to. W innych przypadkach ilustracje mogą pochodzić z powszechnie dostępnych w sieci kolekcji zdjęć i ilustracji dopuszczających kopiowanie.

Słowo o szablonie i fontach

Witryna zbudowana jest z Get Simple i zabójczo prostego, responsywnego szablonu Skeleton. Wykorzystałem także fragment kodu szablonu Wordsworth i ten slider.

Użyłem czterech krojów pisma:

  • IM Fell English – jako głównego kroju.
  • Promocyja – na prawej szpalcie, zwanej powszechnie sidebarem, w podtytule Na marginesie użyłem tego przepięknego fontu.
  • Lato – we wszystkich formularzach, przyciskach itp. miejscach, gdzie brak szeryfów jest wskazany.
  • Courier New – jest wszędzie tam, gdzie będzie potrzeba użycia tekstu w trybie równych odstępów między literami np. przy zapisie kodu co mi się niezmiennie kojarzy ze starą dobrą maszyną do pisania.